Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mislide/public_html/velobg.org/wp-content/themes/bikeevolution/page.php on line 1
Устав | Велоеволюция

Устав на сдружение “Велоеволюция”

I. Наименование, Статут, Седалище, Срок

Чл.1. “Велоеволюция” е независимо неправителствено сдружение обединяващо усилията на хора, решени да работят за утвърждаването и разрастването на велолюбителското движение в градска и извънградска среда на принципите на отвореност, доброволно включване, междуинституционално сътрудничество и равнопоставеност на участниците в движението.

Чл.2. Дейността на Сдружението се осъществява съобразно разпоредбите на действащото законодателство на Република България, настоящия Устав и решенията на неговите органи на управление.

Чл.3. (1) Наименованието на Сдружението е: “Велоеволюция”. Същото може да се изписва и на английски по следния начин „Bike Еvolution”.

(2) Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза.

Чл.4. Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. София, район Изгрев, бул. „Г.М.Димитров” 58, ап. 16.

Чл.5. Сдружението се учредява за неопределен срок от време.

II. Цел и средства

Чл.6. Целите на Сдружението са:

 • Да представлява велосипедистите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и правата им;
 • Да работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения безопасни условия за каране на велосипед;
 • Да създава предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите транспортни мрежи;
 • Да работи за повишаване на безопасността по улиците при каране на велосипед;
 • Да популяризира велосипедния транспорт като по-достъпен, здравословен и екологичен алтернативен начин на придвижване;
 • Да създава положително отношение у гражданите към велосипедния транспорт;
 • Да стимулира утвърждаване на култура на равнопоставеност и толерантност между всички участници в пътното движение;
 • Да подпомага велосипедисти и велосипедни сдружения от различни населени места и да ги обединява в различни мероприятия;
 • Да извършва дейности, свързани с устойчиво развитие на транспорта и други, разрешени от закона.

Чл.7. (1) За постигането на тези цели Сдружението ще използва следните средства:

 • организира акции и кампании за популяризиране на велосипедния транспорт в рамките на закона и по установения от закона ред;
 • издава информационни материали съобразно целите на организацията;
 • организира обучения, дискусионни и работни срещи, форуми за запознаване и обединяване на обществеността и отговорни институции за решаване на проблемите на велосипедния транспорт;
 • провежда проучвания, анализи и извършва консултации за и прилагането на добри практики по света свързани с екологично чист и устойчив транспорт;
 • сътрудничи с всички сходно мислещи неправителствени организации и институции, включително и от чужбина.
 • Погледни кампании

(2) За постигане на целите си Сдружението може да извършва стопанска дейност.

(3) Предметът на стопанската дейност, която ще извършва Сдружението, във връзка с осъществяване на целите си, е:

 • Продажба на информационни и други материали;
 • Предоставяне на услуги и консултации срещу заплащане;
 • Провеждане на обучения и образователни курсове;
 • Производство на материали и продукти;
 • Организира екскурзии, вело-преходи и др. по определени маршрути за членове и симпатизанти на Сдружението;
 • Всички свързани с целите на Сдружението разрешени от закона дейности.

Приходите от стопанската дейност ще се използват за постигане на определените в устава цели.

III. Членство. Права и задължения.

Чл.8. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Член може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, което отговаря на следните условия:

Лицата, които отговарят на посочените условия се приемат за членове с решение на Общото събрание и след приемането си имат право на глас в същото.

Чл.9. Сдружение Велоеволюция има два типа членство:

 • Пълноправно членство – всички права по устав. Пълноправен член се приема само след покана и гласуване от УС;
 • Асоциирано членство – право на участие в общи събрания и ползване на всички услуги на Велоеволюция. Право на асоциирано членство има всеки, който плати членския си внос и приема каузата на Велоеволюция;

Чл.10. (1) Членове на организацията се приемат на Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите въз основа на подадена писмена молба.

(2) Молбата се разглежда в рамките на дневния ред на първото след постъпването й Общо събрание.

Чл.11. Членството в Сдружението се прекратява:

 • с едностранно волеизявление, със смърт или съответно с прекратяване на дейността на юридическото лице;
 • с решение на Общото събрание за изключване, когато член на Сдружението:
  • наруши разпоредбите на устава;
  • извършва действия, които увреждат доброто име на Сдружението.

Чл.12. Всеки член на Сдружението има следните права:

 • да присъствува на Общото събрание на Сдружението и да гласува при вземане на решения;
 • да избира и да бъде избран в Управителния съвет на Сдружението;
 • да получава информация за дейността на Сдружението;
 • да прави предложения за дейността на Сдружението;
 • да изразява становището си по поставените за разискване въпроси;
 • да участва в организираните от Сдружението мероприятия;
 • да се възползва от отстъпка при закупуването на стоки и услуги от Сдружението.

Чл.13. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 • да спазва разпоредбите на настоящия устав;
 • да действа съобразно взетите от Общото събрание решения;
 • да плаща редовно членския си внос;
 • да спомага с дейността си за доброто име на Сдружението.

Чл. 14. Членският внос се определя ежегодно от Управителния съвет на Сдружението на негово редовно заседание.

IV. Устройство

Чл.15. Органи на Сдружението са:

 • Общо събрание (ОС);
 • Управителен съвет (УС).
 • Погледни структурата

V. Общо събрание

Чл.16. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

(2) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.

Чл.17. (1) Редовното Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива поне веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в месечен срок от постъпване на искането УС не отправи писмено покана за свикване на Общ о събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове, но не по-малко от 2/5 от общия брой членове.

(2) В покана се посочва дневния ред, датата, мястото и часът на провеждане, на Общото събрание.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и се публикува на страницата му в Интернет, най-малко един месец преди деня на събранието и се изпраща по електронна поща на членовете на Сдружението.

Чл.18. (1) Общото събрание е законно, когато присъстват най-малко половината от членовете на Сдружението. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага с 1 час при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

(2) За присъстващи на заседанието са и членовете, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността им и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.19. Общото събрание:

 • приема и изменя Устава;
 • приема и други вътрешни актове;
 • приема и изключва членовете на Сдружението;
 • избира и освобождава членове на Управителния съвет;
 • взема решения за откриване и закриване на клонове;
 • взема решения за участие в други организации;
 • взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 • приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 • приема бюджета на Сдружението за следващата година;
 • приема годишния отчет на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;
 • обсъжда и взема решения по всички въпроси, касаещи Сдружението.

Чл.20. (1) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание. Всеки член на Сдружението може да представлява с писмено пълномощно най-много един друг член на Сдружението.

(2) Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове.

(3) Решенията относно изменението на Устава, прекратяване на Сдружението, избор на Управителен съвет, както и сливането му със или членството му в друго дружество с нестопанска цел се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(4) Всеки член има право да прави допълнения към дневния ред при откриване на Общото събрание.

(5) По въпроси съгласно т.3, които не са били предварително включени в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

VI. Управителен съвет

Чл.21. Управителният съвет (УС) ръководи и организира дейността на Сдружението.

Чл.22. (1) Управителният съвет се от Общото събрание за срок от три години и се състои от три до пет негови членове.

(2)Дейността на Управителния съвет се организира от секретар, която длъжност се изпълнява на годишен ротационен принцип от членовете на Управителния съвет.

(3) Управителния съвет избира от своя състав Председател.

Чл.23. Управителният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата им когато:

 • злоупотребяват с предоставената им власт;
 • не изпълняват решенията на Общото събрание;
 • доброволно чрез подадена молба до Общото събрание.

Чл.24. (1) Управителният съвет заседава не по-рядко от веднъж на тримесечие.

(2) Секретарят на управителният съвет е длъжен да съхранява копие от протокола от всяко заседание на УС.

Чл.25. (1) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако присъстват всичките му членове.

(2) За присъстващи на заседанията се считат и лицата при условията на чл. 16, ал. 2. Гласуването на тези членове се потвърждава с подписване на протокола от тях в срок до 1 (една) седмица след заседанието. В случай, че членът на управителния съвет е извън България, срока за подписването на Протокола е 2 (два) месеца.

(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл.26. Управителният съвет взема своите решения при съгласие на две трети от членовете му.

Чл.27. Управителният съвет:

 • свиква и организира провеждането на Общото събрание;
 • решава оперативните въпроси в Сдружението;
 • определя лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметка от името на Сдружението;
 • един месец преди ОС изготвя актуализиран списък с членовете, които са изпълнили условията на чл. 8. ал.(2) за предходната година и предлага на ОС да изключи останалите;
 • изготвя списък с кандидатите за членство в Сдружението преди всяко ОС;
 • изготвя отчет за дейността на Сдружението;
 • следи за изпълнението на решенията от Общото събрание;
 • следи за изпълнението на дейностите по проектите на Сдружението и спазването на крайните срокове;
 • изготвя пълен годишен описателен и финансов отчет за дейността на Сдружението и го представя на Общото събрание;
 • назначава и уволнява служители в Сдружение „Велоеволюция“ в съответствие с вътрешния ред на организацията;
 • изготвя проекто-бюджет и определя размера на членския внос за съответната година;
 • Организира извършването на дейностите съобразно приетите от ОС, планове и програми, утвърждава щатно разписание на служителите /ако има такива/, подписва трудови договори и приходно разходни сметки за отделни прояви, сключва граждански договори с привлечени консултанти и експерти, привежда в изпълнение решенията на ОС за разпореждане с имущества и задължения на Сдружението пред трети лица.

Чл.28. (1) Представителството на Сдружението пред всички държавни органи, юридически и физически лица в страната и в чужбина се осъществява от Председателя на Управителния съвет.

(2) Председателят на Управителния съвет изготвя проект за годишен отчет за дейността на Сдружението, който се приема от Управителния съвет и се представя на Общото събрание.

VII. Прекратяване съществуването на организацията

Чл.29. Сдружение „Велоеволюция“ се прекратява:

 • по решение на Общото събрание;
 • по решение на съда в предвидените от закона случаи;
 • е обявено в несъстоятелност.

Чл.30. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от определено с решение на Общото събрание лице.

Чл.31. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

VIII. Преходни и заключителни разпоредби

Чл.32. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.Тази страница за последно е обновена на: 2014.05.07