Комисия на Европейските Общности

Брюксел, 25.9.2007
COM(2007) 551 окончателен

ЗЕЛЕНА КНИГА

Към нова култура за градска мобилност

(Представена от Комисията)
{SEC(2007) 1209}

Съдържание:

 • Увод
 • Посрещане на предизвикателството
  • Лесно придвижване в градовете
  • За по-зелени градове
  • Към по-организиран градски транспорт
  • Към по-достъпен градски транспорт
  • За сигурен и безопасен градски транспорт
 • Създаване на нова култура за градска мобилност
  • Подобряване на знанията
  • Събиране на данни
 • Финансови ресурси
 • Консултации

Работен документ на службите на комисията

DOC формат: Зелена книга 231 KB

PDF формат: Зелена книгаТази страница за последно е обновена на: 2012.04.23