(Приета с решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.;
изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г.; доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г; доп. и изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.; доп. и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г.; доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008; доп. и изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008; доп. с Решение № 378 по Протокол 16 от 10.07.2008; изм. и доп. с Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008; изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008, чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009; доп. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009; изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009; изм. с Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010; изм. и доп. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011; изм. и доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 – изм. и доп. влизат в сила от 01.09.2012; изм. и доп. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012; изм. и доп. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012; изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012)

Глава 1.
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба урежда специфичните* правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община.

/*в частта досежно думата “специфични” е обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 2. На територията на Столична община /СО/ се определят следните зони : “Център” /приложение №1/ и “Първа” /приложение №2/.

Чл. 3. /1*/ Забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, както и регламентирането и създаването на пешеходни зони, се въвеждат с решение на Столичен общински съвет /СОС/ по предложение на кмета на СО.

* /обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

/2/ Временни забрани за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на СО в следните случаи :
1.за извършване на планирани ремонти – за срок до 6 /шест/ месеца.
2.природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението – за срок до 3 /три/ месеца.
3.организиране на търговия на открито – за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници.
4.провеждане на масови спортни и културни мероприятия – за срок до 3 /три/ дни.
5.провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия – за срок до 3 /три/ дни.
6.за снимане на филми и реклами – за срок до 24 часа.
/3*/ Забрани по предходната алинея се въвеждат с решение на СОС, в случай, че срокът им е по-дълъг от предвидения в ал. 2.

*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

/4/ Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т.6 , подават молба до кмета на СО не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.
/5/ Организаторите на проявите по ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената й е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета от СОС.
/6/ Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал.2, се закриват за срока на забраната.
/7/ Забраните по ал.1 и ал.2 се сигнализират по съответния ред.

Глава 2.
Движение на пътни превозни средства

Раздел 1.
Организиране на движението

Чл. 4. /1/За организация на движението на територията на СО се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.
/2/ Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението /ПОД/ за част от територията на СО – район, зона, жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.
/3/ При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата.
/4/ Кметът на СО възлага изработването на ГПОД и на ПОД за части от територията на СО на специализирано звено на столичната общинска администрация.
/5/ Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на СО. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от СОС.
/6/ Проектите за ПОД за части от територията на СО се разглеждат, обсъждат и приемат от ОЕСУТ на СО.
/7/ Приетите проекти се одобряват от кмета на СО.
/8/ Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” при СО.

Раздел 2.
Скорости на движение

Чл. 5. /1/ Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на СО е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 “Начало на населено място” и Д 12 “Край на населеното място”.
/2*/ По изключение се разрешава максимална скорост за движение над посочената в предходната алинея по улици, които отговарят на следните условия:
1. За максимална скорост на движение до 80 км/час:
а/ наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б/ пресичанията с други улици да бъдат на различни нива;
в/ пешеходните пресичания да са на различни нива;
г/ да не се допуска паркиране по тях;
д/ пътните участъци да са добре осветени.
2. За максимална скорост на движение до 70 км/час:
а/ наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б/ пресичанията с други улици да бъдат на светлинно регулирани кръстовища;
в/ пешеходните пресичания да са на различни нива;
г/ да не се допуска паркиране по тях;
д/ пътните участъци да са добре осветени.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/3*/ Списъкът на улиците, отговарящи на условията по предходната алинея, е даден в приложение № 3.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
4*/ Разрешената максимална скорост за движение по улиците посочени в приложение № 3 се сигнализира със съответните пътни знаци.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/5*/ Промени в списъка се извършват с решение на СОС по предложение на кмета на СО, съгласуван предварително с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.
/*обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Раздел 3.
Организиране и регулиране на движението по улиците

Чл. 6. /1/ За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.
/2/ Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на СО и се съгласуват с „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” на СО и отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.
/3/ „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” при СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за съществуващите на територията на СО пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им.

Чл. 7. /1/ Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.
/2/ Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите.

Чл. 8. /1/ Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Столична община се извършва автоматично.
/2/ В случай на необходимост се допуска смяната на светлинните сигнали на светофарните уредби да се извършва и ръчно от обучен оператор от системата на СДВР. Тогава операторът определя продължителността на сигналите, с които се разрешава и забранява преминаването през регулираното място.

Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

Чл. 10. /1/ Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да отстранява възникналите повреди по тях, от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в СО, както следва:
1. за светофарни уредби от зона “Център” – до 45 /четиридесет и пет/ минути от подаване на сигнала;
2. за светофарни уредби от зона “Първа” – до 60 /шестдесет/ минути от подаване на сигнала;
3. за светофарни уредби извън зона “Първа” – до 90 /деветдесет/ минути от подаване на сигнала;
/2/ Всички сигнали за повреди се записват автоматично на магнитен носител. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.
/3/ Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 3 се осъществява от отдел “Пътна полиция” при СДВР /ОПП-СДВР/.

Чл. 11. /1/В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа :
1. денонощен;
2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа.
/2/ Конкретните режими на работа се определят от заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта, по доклад на „Дирекция „Транспортна инфраструктура“”, съгласуван с НПП-КАТ-СДВР.

Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции ф 300 мм на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон.

Чл. 13. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.

Раздел 4.
Осигуряване на движението по улиците

Чл. 14*. /1/ При необходимост от строително – монтажни работи /СМР/ по улиците или по прилежащи на тях недвижими имоти, лицата, които ще ги извършват, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Към молбата се прилагат задължително проект за Временна организация на движението /ВОД/, изработен съгласно действащото законодателство, както и график за съответния вид работа. Проектите за ВОД и графиците задължително се съгласуват от „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/. Максималният срок за съгласуване е до 1 месец от подаване на молбата.
/2/ Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” уведомява писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи превоза, за въведената ВОД и за срока на действието й.
/3/ Пресцентърът на СО, чрез средствата за масово осведомяване, прави съобщение за създадената ВОД и за срока на действието й, в подходящ срок преди началото на извършване на работите.
/4/ Лицата по ал.1 почистват и възстановяват за своя сметка засегнатите: подземна инфраструктура, улици, пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта, като заплащат извършването на допълнителния пробег от ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт. За целта, преди издаването на разрешението за извършване на определената работа, лицата сключват договор с:
1.кмета на СО или упълномощено от него лице – когато работите по ал.1 засягат улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт;
2.кмета на съответния район – за всички останали улици.
/5/ Кметовете на райони изпращат копия от сключените договори по ал.4 до ресорния заместник кмет на СО, отговарящ за транспорта в едноседмичен срок от сключването им. В същия срок изпращат и копия от констативните протоколи след окончателното приключване на договорите.
/6/ „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за сключените договори. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.
*/обявен за нищожен с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 15*. Лицата, извършващи работи по чл.14, ал.1, след одобряването на проектите и издаването на необходимите разрешения за работа, поставят съответната сигнализация за създадената ВОД, осигуряваща безопасността на движение на ППС и на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия период на работа. След приключване на работата – своевременно да я премахнат и да възстановят съществуващата сигнализация.
*/обявен за нищожен с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 16. /1/ При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество – собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на СО, НПП-КАТ-СДВР и средствата за масово осведомяване.
/2/ В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, дружеството по ал. 1 писмено уведомява „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и представя проект за ВОД и график за работа.
/3/ Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал.1 уведомява писмено и оперативния дежурен на „Център за градска мобилност” ЕАД.
/4/ След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал.1, експлоатационното дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.

Чл. 17. /1/ За извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра.
/2/ По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра.
/3/ Заемането на цялото пътно платно и тротоари за извършване на работи по чл. 14, ал. 1 се извършва само с решение на СОС.
/4/ В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.

Чл. 18. В случаите по чл.17 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на СО или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО.

Чл. 19. /1/ За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности, като основните видове и размери са дадени в приложение № 4.
/2/ Неравностите по ал.1 се разполагат само по обслужващи и по изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, когато е налице поне едно от следните условия :
1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;
2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;
3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.

Чл. 20. /1/ За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения /верижен или тръбно-решетъчен парапет/, като основните видове и размери са посочени в приложение № 5, антипаркингови елементи или бетонови саксии.
/2/ За ВОД по чл. чл.14, 16 и 17 може да се използва и преместваем тръбно-решетъчен парапет, като основните видове и размери са посочени в приложение № 5.
/3/ Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС.

Чл. 21. /1/ СО поставя напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на СО. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на СО, в която участват представители на СО и НПП-КАТ-СДВР.
/2/ За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на действащото законодателство.
/3*/ Всички лица, желаещи да поставят за своя сметка напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Молбата задължително съдържа: обосновка за необходимостта от поставянето на съоръженията и техния вид, срокът за поставянето им, схема за разполагане и лицето, което ще ги поддържа.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/4*/ В 30 дневен срок от подаването на молбата заместник кметът на СО, отговарящ за транспорта, разрешава или отказва поставянето на съоръженията. В разрешението се посочва молителя, основанието, обосновката, срока, вида на съоръженията и лицето, което ще ги поддържа.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/5*/ Лицата поставят съоръженията съобразно разрешението по ал.4, при спазване на действащото законодателство.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/6*/ Отказите за разрешение се обжалват по реда на ЗАП.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/7*/ След отпадане на необходимостта от поставяне на съоръженията или при изтичане на срока на разрешението за поставянето им, те се премахват от лицата, които са ги поставили за тяхна сметка. Лицата са длъжни да възстановят улицата и тротоара в първоначален вид.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 22. „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.

Чл. 23. Забранява се :
1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките;
2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на установения за това ред;
3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;
4. маркирането на реклами върху платното за движение;
5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т.ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение;
6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;
7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;
8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците съответно най-малко 2,00 м върху тротоара и най-малко 4,00 м в пешеходния подлез;
9. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак, спирков навес за пътници, павилиони за продажба на превозни документи и вестници, а за крайните станции – и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач;
10. поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците.

Раздел 5.
Движение на велосипедисти

Чл. 24. /1/ Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони – само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.
/2/ Велосипедистите следва да спазват изисикванията на Закона за движение по пътищата.

Раздел 6.
Движение на ППС с животинска тяга

Чл. 25. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на СО, след като бъдат регистрирани.

Чл. 26. /1/ ППС с животинска тяга се регистрират в съответния район на територията на Столична община по местоживеене на собственика.
/2/ Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба, подадена от собственика до кмета на района.
/3/ Кметът на района в едноседмичен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, /приложение № 6/, ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец /приложение № 7/.

Чл. 27. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци.

Раздел 7.
Ограничения на движението на ППС

Чл. 28. (1) Забранява се :
1. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона “Център”.
2. Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона “Център”.
3. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 15 тона в зона “Първа”, с изключение на следните улици и булеварди в зоната: бул. “Сливница”, ул. “Владайска река”, ул. “Зидарска”, ул. “Градинарска”, ул. “Резбарска”, бул. “Ген. Данаил Николаев”, бул. “Константин Стоилов”, ул. “Каменоделска”, бул. “Ген. Владимир Вазов”, моста “Чавдар” и ул. “Злетово”.
4. Влизането на ППС в неработни дни от 08.00 до 17.00 часа по пътищата в Парк “Витоша” в следните участъци : от кв. “Бояна” до “Златни мостове” и от кв. “Драгалевци” до “Щастливеца”.
5. Влизането на ППС :
а/ по ул. “Пиротска” в участъка между бул. “Княгиня Мария Луиза” и бул. “Ст. Стамболов” – от 09.00 до 21.00 часа;
б/ по бул. “Ст. Стамболов” в участъка между ул. “Екзарх Йосиф” и бул. “Сливница” (Женския пазар) – от 09.00 до 19.00 часа;
в/ по ул. “Екзарх Йосиф” в участъка между ул. “Г. С. Раковски” и ул. “Г. Бенковски” – денонощно;
г/ пешеходната зона около НТ “Иван Вазов” – денонощно;
д/ (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007г.) по ул. „Граф Игнатиев” между бул. “Патриарх Евтимий” и ул. “Алабин” денонощно;
е/(изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.,изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.) по бул. „Витоша” между ул. „Алабин” и бул. „Патриарх Евтимий” – денонощно
6. (доп. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012) Движението на други ППС, освен мотоциклети и мотопеди, леки автомобили, товарни автомобили с допустима максимална маса до 4 тона, автобуси и тролейбуси по бул. “Цариградско шосе” в участъка между “Орлов мост” и бул. “Д-р Г. М. Димитров”.
7. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.
8. Влизането на ППС с животинска тяга в зона “Първа”, включително и по граничните й улици и булеварди, както и по : Околовръстен път, бул. “Цар Борис ІІІ”, бул. “Царица Йоана”, бул. “Сливница”, бул. “Ломско шосе”, бул. “Рожен”, бул. “Ген. Владимир Вазов”, бул. “Ботевградско шосе”, бул. “Цариградско шосе”, ул. “Самоковско шосе”, бул. “Александър Малинов”, бул. “Драган Цанков”, бул. “Св. Кл. Охридски”, ул. “Симеоновско шосе”, бул. “Черни връх”, бул. “България”, бул “Брюксел”.
(2) (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за :
1. (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007) автомобилите със „специален режим на движение”, а именно Спешна медицинска помощ, Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, Национална служба “Полиция”, Народно събрание, Национална служба за охрана, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи. Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
2. (изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007; изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) специализираните автомобили на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите със СО, както и специализираните автомобили /по одобрен списък от кмета на СО/ за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на СО;
3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества – собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;
4. автомобилите на ОП “Социален патронаж” – при изпълнение на служебните им задължения;
5. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по : поддържане на улиците, релсовия път и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;
6. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни системи.
7. (Нова Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., отм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.)

(3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск:
1. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 15 тона по ал. 1, т. 3.
2. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) за автобуси, изпълняващи „специализиран” и “случаен” превоз на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни – в зоната по ал. 1, т. 2.
3. (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
за автомобили, зареждащи обекти, сгради и съоръжения в парковете и градините – на местата по ал.1, т. 7 – за конкретно посочен интервал от време, но не по-дълъг от 2 часа в денонощието.
4. (изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007; отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
За товарни автомобили до 15 тона, зареждащи търговски обекти в зона “Център” – за конкретно посочен интервал от време, но не повече от два часа в денонощието.
5. (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
за ППС с животинска тяга, обслужващи сватби и абитуриентски тържества – в зоната по ал. 1, т. 8.
(4) Забраната по ал. 1, т. 4 не важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, наети автобуси по договор за “случаен превоз”, наети таксиметрови автомобили и автомобили, превозващи хора с увреждания.

(5) Забраната по ал. 1, т. 2 не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт.

(6) (изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007; изм. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) Забраните по ал. 1, т. 5, буква “д” не важат в интервала между 0.00 ч. и 05.00 ч. за ППС, които са собственост на лица с постоянен адрес за буква “д” – на ул. “Граф Игнатиев” между бул. “Патриарх Евтимий” и ул. “Алабин” и за ППС, обслужващи обекти в същата зона.

(7) (изм. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011)
Забраните по ал. 1, т. 5, буква “е” не важат в интервала между 23.00 ч. и 07.00 ч., както и от 15.00 ч. до 16.00 ч. за ППС, доставящи едрогабаритни стоки на лица с постоянен адрес за буква “е” – на бул. “Витоша” между ул. “Алабин” и бул. “Патриарх Евтимий” и за ППС, обслужващи обекти в същата зона.

(8) (изм. номерация с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) Редът и условията за издаване на пропуски по ал. 3 са посочени в приложение № 8.
[Забележка: Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 влиза в сила от 01.01.2009 г. Пропуските, издадени преди влизането му в сила, са със срок на валидност до 31.12.2008 г.]

(9) (изм. номерация с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” създава и поддържа в актуално състояние регистри за всички издадени пропуски.

Чл. 29. Забранява се управлението на учебни автомобили в зона “Център” в работни дни от 08.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа.

Глава 3
Обществен превоз на пътници

Раздел 1.
Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт.

Чл. 30. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Движението на МГТ се организира в съответствие със ЗАП /Закон за Автомобилните превози/ и ГПОД.

Чл. 31. /1/ Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.
/2/ Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на нерелсовото превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо до границата на платното за движение.

Чл. 32. Определя се обхватът на спирките за масов градски транспорт (МГТ), обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП), в следните размери:
а) дължина на спирка на масов градски транспорт;
– автобусна и тролейбусна спирка единична – 20 метра;
– автобусна и тролейбусна спирка двойна – 40 метра;
– трамвайна спирка единична – 35 метра;
– трамвайна спирка двойна – 50 метра;
б) ширина на спирка на масов градски транспорт;
– стандартна ширина – 3,25 метра;
– минимално допустима ширина (при силно притеснени условия) – 1,5 метра.

Раздел 2.
Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии

Чл. 33. Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии е разрешено само по транспортна схема, утвърдена от Столичния общински съвет.

Чл. 34. Местата на автобусите за изчакване на клиентите на началния и крайния пункт на допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по утвърдена от дирекция “Транспорт” при СО схема. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача.

Чл. 35. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане и качване по желание на пътниците, така че да не затрудняват останалите участници в движението.

Чл. 36. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТИТС /Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като се отразяват в ПОД и ГПОД по съответния ред.

Раздел 3.
Таксиметров превоз на пътници

Чл. 37. /1/Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места
/2/ Местата по ал.1 се утвърждават със заповед на кмета на СО.
/3/ Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Чл. 38. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.

Раздел 4.
Обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищен и международен транспорт
Чл. 39. /1/ Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на СО се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТС от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
/2/ Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена заповед на кмета на СО.

Чл. 40. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Столична община до и от автогарите се определя от дирекция “Транспорт” при СО.

Чл. 41. /1/ Кметът на СО или уторизирано от него лице съгласува разписание с посочена автогара за спиране на автобусите, като междинна спирка по маршрута на международна автобусна линия съгласно Наредба № 11/31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от МТС.
/2/ Дирекция “Транспорт” на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните междинни спирки.

Раздел 5.
Случаен и специализиран превоз на пътници
Чл. 42. Случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и туристическа обиколка на гр. София се извършва по утвърдени от дирекция “Транспорт” при СО схеми, в които са указани маршрута на автобуса и местата за престояване и паркиране.

Чл. 43. /1/ Специализиран превоз с местонахождението на клиента на територия на СО, се извършва въз основа на сключен договор между лице, предприятие, учебно заведение или организирана група пътуващи с разписание и маршрутна схема, които се съгласуват с дирекция “Транспорт” при СО общината.
/2/ Дирекция “Транспорт” на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните специализирани превози.

Глава IV.
ПАРКИРАНЕ

Раздел 1.
Общи правила

Чл. 44. /1/Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.
/2/Престоят и паркирането са забранени:
1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
9. (нова – Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009) върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти.

/3/Освен в посочените в ал.2 случаи паркирането е забранено:
1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
4. на места, определени за инвалиди;
5. на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи.
/4/По изключение се допуска спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.
/5/Местата по ал.4 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС.
/6/Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 22 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.
/7/Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.
/8/На територията на Столична община се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.
/9/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други предмети подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Столична община без да е необходимо предупреждение или предизвестие.
/10/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Оперативните действия по предходната алинея се организират и осъществяват от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Столична община.

Раздел 2.
Режим на платено паркиране на ППС

Раздел 2.1.
Режим на почасово платено паркиране
/Изменен с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008; изм. наименованието на раздела с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012/

Чл. 45. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми, за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, съгласно предоставените му по закон правомощия, се въвежда режим за почасово платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.
/2/ Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони: ”Синя зона”- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, събота – в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа и „Зелена зона”- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа. Зоните са за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на място в същите и се различават по граници на обхват и условия за престой и паркиране, указани в „Приложение № 9 А” – неразделна част от настоящата Наредба.
/3/ Режим на почасово платено паркиране „Зелена зона” може да се въведе извън границите определени в „Приложение № 9 А”, буква „б”, когато е налице някое от следните условия:
– проблеми с паркирането;
– проблеми с организация на движението;
– голям брой нарушения на ЗДвП;
– предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.
/4/ Изменения на списъка на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, както и на схемите за местоположението и обхвата на зоните, на които е въведен режим за почасово платено паркиране, обхвата на зоните, както и продължителността им на действие, се извършват с решение на Столичен общински съвет.
/5/ Цената за 1 час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя с решение на столичния общински съвет.
/6/ (нова с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Общинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за платено почасово паркиране за месец, шест месеца или дванадест месеца. Заплащането на цената се удостоверява с винетен стикер от вида, указан в Приложение № 14а.

Чл. 46. /1/ Удостоверяването на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в зоните за почасово платено паркиране се регламентира в заповедта по чл. 45, ал. 1 от настоящата наредба.
/2/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е указано в „Приложение № 9“– неразделна част от настоящата наредба.

Чл. 47. Със заповедта по чл. 45, ал. 1 от настоящата наредба кметът на Столична община може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 48. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 49. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Началото и края на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.

Раздел 2.2.
Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент”

Чл. 50. /1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.
/2/ Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се утвърждава със заповед на кмета на Столична община.
/3/ Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от столичния общински бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.
/4/ (изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 3 се определят със заповед на кмета на Столична община.
/5/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа.
/6/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; доп. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, в събота от 08.00 до 14.00 ч.
/7/ (нова с Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009) Режим на платено паркиране “Служебен абонамент” се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищнн имоти.

Раздел 2.3.
(нов – Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008)
Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес* (целият раздел е отменен като незаконосъобразен с решение № 15599 от 17.12.2009 на Върховния администртивен съд по адм. дело № 6988/2009)
Режим на локално платено паркиране на ППС на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране
(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Режим на локално платено паркиране на ППС на собственици и наематели на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране
(изм. наименованието с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)

Чл. 50а. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

/1/ (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012) На улици, булеварди и площади – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столична община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползуватели са собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.
/2/ (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Лицата по ал. 1 имат право да паркират ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране (в която попада адресът на жилищния имот), определени съгласно Приложение № 15 А.
/3/ (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Правото на локално платено паркиране се установява с надлежно издаден винетен стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Винетният стикер е от вида, указан в текста на Приложение № 14 към настоящата наредба. Същият се издава след заплащане еднократно от лицето по ал. 1 за една година на сума в размер, определен с решение на Столичен общински съвет. Винетният стикер се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на винетния стикер по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.
/4/ (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Правата по предходните алинеи се прилагат за един автомобил на жилище. За всеки следващ автомобил лицата по ал. 1 заплащат еднократно, за година, тройния размер на сумата, определен с решението на Столичен общински съвет.
/5/ Редът и условията за издаване на винетен стикер са определени в приложение № 15.
/6/ Винетните стикери по ал. 3 се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.
/7/ Паркирането на ППС с винетен стикер извън границите на неговата валидност по време и/или по място подлежат на административно отношение по общия ред, приложим за нарушенията на ЗДвП и НОДТСО.

Раздел 2.4.
Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община
(нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 50б. /1/ (отменен с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община се прилага по отношение на ППС, обслужващи лица на изборна длъжност в Столичен общински съвет и Столична община за времето на техния мандат.
/2/ Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС, които са собственост на Столична община и/или се ползват от административни, здравни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Столична община.
/3/ (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012; изм. с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012)
Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по ал. 2, както безплатно, така и срещу заплащане.
/4/ (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012; изм. с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012)
Списъкът на ППС по ал. 2 се изготвя, изменя и актуализира от кмета на СО.
/5/ Списъкът по предходната алинея, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя текущо на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД, което организира и осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община.
/6/ Задължителното информационно съдържание на картите за паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начинът за обозначаване на ППС, обслужващи служебни лица при паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение №13” – неразделна част от настоящата наредба.
/7/ Служителите на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД могат да извършват контролни проверки, доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено.

Раздел 3.
Режим на преференциално паркиране на ППС

Раздел 3.1.
Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания

Чл. 51. /1/ На територията на Столична община, в паркингите общинска собственост – открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.
/2/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) На територията на Столична община в зоните с почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.
/3/ Местата за паркиране по ал.1 и ал.2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.
/4/ Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е указан в „Приложение № 10” – неразделна част от настоящата наредба.
/5/ (* Отменена като незаконосъобразна с решение № 9296 от 05.07.2010 на ВАС по адм. дело № 2813/2010) Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение № 11” – неразделна част от настоящата наредба.
/5/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Критериите и условията за определяне на правоимащи лица с увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите са указани в “Приложение № 10 А”- неразделна част от настоящата наредба.
/6/ (нова с Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010; преномерирана с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в “Приложение № 11” -неразделна част от настоящата наредба.
/6/ (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община се издават, преиздават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД по ред и при условия, определени с нарочна писмена заповед на кмета на Столична община.
/7/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община се издават и преиздават от Кмета на Столична община.
/8/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Оперативната дейност по издаване и преиздаване на картите, както и тяхното активиране, деактивиране и контрол се осъществява от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.
/9/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при паркиране в зоните с режим на почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в „Приложение №12” – неразделна част от настоящата наредба.
/10/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се осъществява от служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.
/11/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; отменена с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Правоимащото лице е длъжно да се свърже и снабди лично, преди да паркира, от служител или от стационарен пункт/кабина/ на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД, със специален талон, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране.
/12/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; отменена с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
При предоставянето на специалния талон, служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД, установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.
/13/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; отменена с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
В случай на констатирано несъответствие между картата и лицето желаещо да ползва място за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания в зоната за почасово платено паркиране, както и при установяване на неправомерно ползване, служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД не предоставя талона по чл.51, ал.11, поради което ППС следва да бъде паркирано или санкционирано по общия ред.
/14/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, служителят на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД и/или СДВР и Столичен инспекторат отнема картата, която се връща на органа издал същата.
/15/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето – притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или неправомерно ползване, служителя на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителя подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.
/16/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.
/17/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Редът и условията за осъществяване на контрола по ал. 15 и ал. 16 се регламентират със заповед на Кмета на Столична община.
/18/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаване на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания и се определя с решение на столичния общински съвет.
/19/ (изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008; преномерирана с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на раздел 2.1.

Раздел 4.
Режим на безплатно паркиране на ППС
(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 51а. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ На територията на Столична община електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно, като за двуколесните ППС – се определя 1 /едно/ паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране;
/2/ Правото на електромобилите да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Стикерът следва да съдържа информация относно време, място на валидност, вид и тип на двигателя така, както е указано в текста на приложение № 16 към настоящата наредба. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период, след заплащане еднократно на цена равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на столичния общински съвет.
/3/ Редът и условията за издаване на стикер са определени в Приложение №17 към настоящата наредба.

Чл. 51б. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)На територията на Столична община, извън зоните по чл. 45 ал. 2, със заповед на кмета на Столична община, могат да се обособяват зони с режим на контролирано безплатно паркиране на ППС /жълта зона/, с цел подобряване на организацията и контрола по паркирането.

Раздел 4.1.
Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с увреждания
(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 52. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ ППС със специален режим на движение, с надпис „Полиция” и автомобили на служби „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ” имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.
/2/ ППС на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с увреждания, при извършване на дейности, възложени от Столична община, по обслужване на социално слаби или хора с увреждания, могат да паркират безплатно, в зоните за почасово платено паркиране, за времето на обслужване.
/3/ Специализирания обществен транспорт, възложен от Столична община, обслужващ хора с увреждания, се обозначава със стикер с надпис „Специализиран транспорт, обслужващ хора с увреждания”, който се издава от „Център за градска мобилност” ЕАД, след представяне на технически сертификат, удостоверяващ изпълнението на посочената дейност.

Раздел 4.2.
Режим на безплатно паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, държавни органи и организации – създадени със закон
(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 53. /1/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатно паркиране на дипломатически ППС по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, при и по повод обслужването на дипломатически представителства, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка и при следните ограничения в бройката им:
а/ пред сградите на посолствата се разрешава да се ползват до 6 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;
б/ (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) пред сградите на консулствата се разрешава да се ползват до 3 места за напречно паркиране или до 2 места за надлъжно паркиране. Почетните консули могат да ползват места пред сградите на консулствата в режима, на чл. 50 от настоящата Наредба;
в/ пред сградите на резиденциите, културните институти и търговските отдели се разрешава да се ползват до 2 места за напречно паркиране или до 1 място за надлъжно паркиране.
/2/ Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.
/3/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При извънредна необходимост от подобряване на сигурността в обхвата на сградите на дипломатическите представителства се допуска поставяне на физически прегради (бариери и др.) за определен срок, с цел предотвратяване преминаване и/или паркиране на ППС след решение на СОС.

Чл.53а. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ Безплатно паркиране на ППС на държавни органи и организации – създадени със закон, по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка.
/2/ Правоимащите по ал. 1 имат право да ползват до 3 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;
/3/ Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи държавни органи и организации – създадени със закон се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.

Раздел 5.
Принудително преместване на неправилно паркирани ППС

Чл. 54. (отменен и създаден нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
а/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
б/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и в случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания. В тези случаи длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт или фиш, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;
/2/ Принудително преместените ППС се транспортират до специализирани паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на дължимите суми за разходите по отстраняването, транспортирането и паркирането.
/3/ Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за контрол, определени с писмена заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
/4/ Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява от общинското дружество “Център за градска мобилност” ЕАД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
/5/ Дължимите от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС, суми за разходи, за принудително преместване на ППС и престой в специализираните паркинги, се определят с решение на СОС.

Раздел 6.
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”)

Чл. 55. /1/ ППС, което е паркирано в нарушение на чл.47, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба”).
/2/ (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба”), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от общинското дружество “Център за градска мобилност” ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълненеие на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
/3/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.
/4/ (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това. При повреждане на скобата, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност за повредата носи собственикът на блокираното ППС.
/5/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Дължимите суми за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”), от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят с решение на СОС.
/6/ (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Предложението по предходната алинея се утвърждава от кмета на Столична община и влиза в сила след приемането му с решение на Столичният общински съвет.

Чл. 56. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ При престояване на блокирано, с техническо средство („скоба”) ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране и/или описано със съобщение за неправилно паркирано, без заплащане, се заплаща еднократно сумата по чл.55,ал.5, заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до края на работното време на съответната зона.
/2/ При изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране, за деня, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл.54, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

Чл. 57. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили със специален режим на движение с надпис „Полиция”, автомобили на служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ”.

Глава V.
Контрол и санкции

Раздел 1.
Общи положения

Чл. 58. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.
2. Лица, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет.
3. Директора на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
/2/ Районните администрации са длъжни да оказват съдействие на контролиращите органи по отношение проверките за наличието на гаражи и паркоместа, собственост на лицата.

Чл. 59. /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер до 500 /петстотин/ лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.
/2/ За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл.58 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лева.
/3/ Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по ал.2, се съставя акт по реда на чл.61 от настоящата наредба.

Чл. 60. /1/Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.
/2/Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Чл. 61. /1/ Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл.58.
/2/ (отменена като незаконосъобразна с решение № 3702 от 17.11.2010 на АССГ по адм. дело № 7540/2009) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до доказване на противното.
/3/ Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.
/4/За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 62. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.

Раздел 2.
Санкции при неправилно паркиране

Чл. 63*. /1/За нарушенията на правилата за паркиране на извършителите се налагат предвидените в Закона за движение по пътищата санкции, в размерите им определни със същия закон.
/2/При констатирани и/или установени нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба.

*/обявен за нищожен с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 64. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
При явно маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с квитанция в размер до 10 /десет/ лв.
/1/ При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Столична община служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фиша се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.
/2/ На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.
/3/ (отменена като незаконосъобразна с решение № 3702 от 17.11.2010 на АССГ по адм. дело № 7540/2009) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първия екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.
/4/ (отменена като незаконосъобразна с решение № 3702 от 17.11.2010 на АССГ по адм. дело № 7540/2009) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Чл. 65.
/1/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи, на извършителите се налагат глоби в размер от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева.
/2/ (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500/петстотин/ лева.
/3/ За паркиране на ППС, върху улични противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по предназначение от екипите на служба „Пожарна и аварийна безопасност”, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.
/4/ На нарушителите на забраната по чл.44, ал.6 се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.
/5/ (обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007) На нарушителите на забраната по чл.44, ал.7 се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.

Раздел 3.
Други санкции

Чл. 66. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
/1/ За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто лева/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението.
/2/ За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин лева/ лева.
/3/ За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране или за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

Чл. 67. /1/За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго, регламнетирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.
/2/ За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.
/3/ За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред анти-паркинг съоръжение на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.
/4/ За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „ППС, превозващи хора с увреждания” са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно „Приложение №11” и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.
2.„Преференциално паркиране” е:
а/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатно за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.
б/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатното за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на СО на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.
в/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.
3. (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) „Привилегировано паркиране за служебни нужди” е:
а/ Безплатното и неограничено във времето паркиране на определените и сигнализирани за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на ППС, обозначени според изискванията тази наредба.
б/ Безплатното и неограничено във времето паркиране в „Синя зона” на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба и обслужващи лица на изборна длъжност в Столична община и Столичен общински съвет, за времето на техния мандат.
в/ Безплатното паркиране в „Синя зона” на ППС с надпис „Полиция” и на автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност” и „Бърза помощ”, при и по повод изпълнение на служебните им функции.
3. (преномерирана с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) „Служебен абонамент” е режим на платено паркиране върху определени от Столична община и съгласувани с Отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост на територията на Столична община, на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.
4. (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) „Електромобил” е ППС задвижвано само от електродвигател.
5. (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:
а/ паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.
б/ паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.
в/ паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.
г/ паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания без талон, съгласно чл.51, ал.11 от настоящата Наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на територията на СО следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

§ 3. В шест месечен срок от влизане в сила на наредбата, кметовете на райони да извършат проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни неравности и предпазни ограждения /верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии/.

§ 4. /1/ Всички схеми за разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на СО, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди одобряването им, се съгласуват задължително с „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/ за съответствие със ЗДв.П, действащото законодателство и тази наредба.
/2/ Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти – публична общинска собственост на територията на СО, преди одобряването им, се съгласуват задължително с „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.

§ 5. /3/ Кметът на Столична община изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането на настоящата наредба.
/4/ Столичният общински съвет приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на същата.
/5/ До издаването на заповедите по ал.1 и приемането на решенията по ал.2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 6. Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции при паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде заявление чрез Столична община до общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД за подновяване на валидността на картата, при наличието на съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 7. Всички издадени карти и/или разрешителни за преференции при паркиране по отменената наредба следва да бъдат подменени в три месечен срок. Регламентирано издадените до приемането на настоящата наредба карти за преференции при паркиране запазват валидността си до подмяната им с нови по реда и в сроковете по настоящата наредба.

§8. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§ 9. (нов – Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007) Издадените към датата на взимане на решението пропуски за привилегии по реда на чл. 28, ал. 7 важат за срока, за който са издадени, но не за повече от три месеца.

§ 10. (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.)Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на СО.

§ 11. (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007; отменен с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) До приемането от СОС на нов списък на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, на които се въвежда режим за краткотрайно платено паркиране „Синя зона”, остава да действа списъкът приет от СОС с решение № 5 по Протокол № 38/26.01.1998 год.

§ 12. (изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.)Тази наредба се приема на основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Столична община, приета с Решение № 1 по Протокол № 33 от 28-29.07.1993 год. и Решение № 508 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на СОС.

§13. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Издадените разрешителни за безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг-място, на ППС, превозващо лице с увреждания пред сградата по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от него, запазват валидността си в тримесечен срок от влизане в сила на разпоредбите, свързани с правото на безплатно и денонощно паркиране. В този срок правоимащите могат да подадат заявление по Приложение № 10А за ползване на правото на безплатно и денонощно паркиране при съответствие с изискванията на Наредбата.”

§14. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
В тримесечен срок от изтичане срока по §13 да се извършат проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗОНА “ЦЕНТЪР”

Граници на зоната:
Ул.”Опълченска”, бул.”Сливница”, бул.”Ген.Данаил Николаев”, бул.”Евлоги Георгиев”, бул.”България”, бул.”Пенчо Славейков”, бул.”Ген.Тотлебен”, бул.”Ген.М.Д.Скобелев”, ул.”Опълчанска”

Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЗОНА “ПЪРВА”

Граници на зоната:
Бул.”Константин Величков”, ул.”Габрово”, ул.”Скопие”, надлез “Надежда”, ул.”202”, ул.”Каменоделска”, ул.”Малашевска”, ул.”Първа българска армия”, ул.”Резбарска”, ул.”Васил Кънчев”, ул.”Река Велека”, ул.”Александър Екзарх”, бул.”Мадрид”, бул.”Ситняково”, бул.”Пейо Яворов”, бул.”Никола Й. Вапцаров”, бул.”Черни връх”, ул.”Сребърна”, бул.”Гоце Делчев”, ул.”Житница”, бул.”Никола Мушанов”, бул.”Възкресение”, бул.”Константин Величков”.

Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3*
СПИСЪК

На улици отговарящи на условията на чл.5, ал.3 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение над 50 км/час

1. Улици отговарящи на условията на чл.5, ал.3, т.1 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение до 80 км/ч:
– бул.”Цариграско шосе” между “Орлов мост” и ул.”Павел Красов”;
– бул.”Брюксел” (естакадата за Аерогарата).
2. Улици отговарящи на условията на чл.5, ал.3, т.1 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение до 70 км/ч:
– бул.”България” между бул.”Черни връх” и ул.”Кумата”;
– бул.”Ботевградско шосе” между ул.”Александър Екзарх” и моста над река Искър.

*/обявено за нищожно с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (към чл. 19, ал. 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (към чл. 20, ал. 1 и ал. 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (към чл. 26, ал. 3)
РЕГИСТЪР НА ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 (към чл. 26, ал. 3)
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ ПО ЧЛ. 28, АЛ. 7
(изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

1. Потребността от ползване на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 3 на Наредбата, се заявява от превозвачите, а в отделни случаи – от ползвателя на транспортната услуга. Заявката се прави чрез писмено заявление – текст, в което се посочва адресът /зоната за движение/, марка, Държавен контролен номер на автомобила и максимална маса съгласно големия регистрационен талон. Прилагат се: копия от разрешение за строеж или договори за обслужване, или търговско разрешително, копие от решение на съда за регистрация на фирмата, копие на големия регистрационния талон на автомобила.
2.Пропуските за ползването на право на изключение за случаите посочени в чл. 28, ал.3 на Наредбата се издават на заявителя по приложения образец от дирекция “Транспорт” при СО.
3.Валидността на пропуска по чл. 28, ал. 3 не може да надвишава 3 месеца.
4. Пропуските по т.2 на това приложение се издават в 14-дневен срок от подаване на заявлението и по реда определен в Приложение 12 от Наредбата за администриране на местни такси и услуги. За издадените пропуски се води регистър.

Образец на пропуска:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДИРЕКЦИЯ “ТРАНСПОРТ”

ПРОПУСК №……………./……………..

На основание чл. 28, ал.7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община се разрешава на МПС:

Вид……………марка……………………………ДК№……….

Собственост на: ………………………………………………

Влизане в зона:………………………………………………..

по маршрут:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Важи от …………… до…………….. 20…..г.

без право на паркиране.

В зоната е задължително спазването на всички други забрани и режим на движение.

Забранено е ваденето на копия.

ДИРЕКТОР:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 (към чл.4б, ал. 2)
(изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

1. Задължително информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране:
/а/ По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец -изписани с римски цифри; за ден от месеца – арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране – арабски цифри от 8 до 20; минути – арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал.
/б/ В горната част на талона текста – “Столична Община“, под него – „Център за градска мобилност“ – Поделение „Паркиране и мобилност“.
/в/ Под текста – герба на Столична Община и знака на „Център за градска мобилност“, като холограмен стикер и серийния номер на талона.
/г/ Времетраенето на паркиране, стойността на талона и съответната година.
/д/ Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.
/е/ Талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране са с минимум три нива на защита.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 А (към чл.45, ал. 2)
(изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

/а/ „СИНЯ ЗОНА” – оградена от булевардите – „Христо Ботев”, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Ал. Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев”. Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране“Синя зона“.
/б/ „ЗЕЛЕНА ЗОНА” – зоната извън описаните граници на „СИНЯ ЗОНА”, оградена от булевардите и улиците – бул. „ Княгиня Мария Луиза”, ул. „Белоградчик”, ул. „Веслец”, ул. „Клокотница”, ул. „Будапеща”, ул. „Козлодуй”, ул. „Константин Стоилов”, бул. „Ген. Данаил Николаев”, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“ ул. „Хан Пресиян“, ул. „Здраве“, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен”, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”, ул. „Опълченска”. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Зелена зона“.

Приложение № 9А – Схема на местоположението и обхвата на Синя и Зелена зона.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 (към чл.51, ал.4)
БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

I. Броят на паркинг-местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община, се определя както следва:
1. най-малко 2 /две/ места за паркиране се предвиждат в зоните за почасово платено паркиране – с до 50 места;
2. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в зоните за почасово платено паркиране – с повече от 50 места;
3. най-малко 5 /пет/ на сто от местата за паркиране се предвиждат в зоните за почасово платено паркиране, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

II. (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Броят на местата за преференциално паркиране, предназначени за ППС, превозващи хора с увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Столична община се определя, както следва:
1. най-малко 3 /три/ места се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Столична община – с до 50 места;
2. най-малко 4 /четири/ на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Столична община – с повече от 50 места;
3. най-малко 10 /десет/ на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

III. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по Приложение № 10А, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

IV. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:
1. широчината на едно място за паркиране е 360 сm. (фиг. 1);
2. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % (1:33).

V.Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се определят по схема, изработена от комисия, назначена от кмета на Столична община. Готовата схема се съгласува с постоянната комисия на Столичния общински съвет по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението и се приема с решение от Столичния общински съвет.

VI. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се обозначават с пътен знак Д21 “Инвалид”, в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и с пътна маркировка с международния символ “Инвалид”, положена върху подходяща за целта настилка.

VІI. (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
1. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 / указващ, че се извършва принудително преместване на ППС/.
2. На гърба на знаците със стикер се указва конкретният регистрационен номер на автомобила на потребителите, номерът на заповедта на кмета на Столична община за предоставяне на правото и крайният срок за предоставянето му.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 А(към чл. 51, ал. 5)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО И ДЕНОНОЩНО ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЩО ГИ ППС ВЪРХУ СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНО И СИГНАЛИЗИРАНО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЯСТО ДО СГРАДАТА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ПРАВОИМАЩИТЕ.

І. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

ІІ. ППС, превозващо лицето по т. І, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител, настойник или попечител на правоимащия.

ІІІ. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. І, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

ІV. Лицата по т. ІІ следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.

V. Необходимите документи за предоставяне на правото са следните:

1. заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез дирекция „Социални дейности” до кмета на Столична община;

2. лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

3. удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) – копие и оригинал (за сверяване);

4. акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

5. карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата – копие и оригинал (за сверяване);

6. решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК – копие и оригинал (за сверяване);

7. регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

8. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

9. декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община.

VI. 1. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Столична община за срок от една година.

2. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция „Социални дейности“, за промяната.

3. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.

4. При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.

VІІ. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

1. Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
2. Комисията, задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 (към чл. 51, ал. 5)
(ново с Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010; изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1.Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

6. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

а. Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
б. Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 (към чл. 51, ал. 9)
(изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

ВИД НА КАРТИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ СЪДРЖАЩА СЕ В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

I. Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с увреждания.

1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.

2. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който трябва да бъде на тъмно син фон.

II.Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране.

1. Картата за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.

2. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране е както следва:

А) Лявата част отпред трябва да съдържа:

а/ символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;

б/ дата на изтичане на картата за паркиране;

в/ серийния номер на картата за паркиране;

г/ името и печата на издаващия орган/организация.

Б) Дясната част отпред трябва да съдържа:

а/ с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици;

б/ думите „Модел на европейските общности” на български език;

в/ като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

г/ холограмен знак.

В) Лявата част на гърба трябва да съдържа:

а/ фамилията на притежателя;

б/ първото (първите) име (имена) на притежателя;

в/ подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

г/ снимка на притежателя;

Г) Дясната част на гърба трябва да съдържа:

а/ твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране;

б/ твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка;

в/ текста на чл. 99А от ЗДвП/с малък шрифт/

Д) Данните се въвеждат на български език;

III. Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране.

1. Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международния знак „Инвалид” на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.

2. На таблото на автомобила, зад предното стъкло, в непосредствена близост до картата за преференциално паркиране се поставя специалния талон, предвиден в чл. 51, ал.11 от настоящата Наредба, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране. Талонът се поставя така, че отбелязванията да се виждат ясно и отчетливо отвън с цел осигуряване възможност за контрол.

При неизпълнението на условията по т. 1. и т.2., ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с увреждания, може да бъде принудително преместено по реда на чл. 54. от настоящата Наредба.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 (към чл.50б, ал.6)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Вид и информационно съдържание на картите за паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начин за обозначаване на ППС при паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

I. Вид и задължително информационно съдържание на картите за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.
1. Картите за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са от типа пластифицирана безконтактна чип-;
2. Визуализирана задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост е както следва:
а/От лицевата страна – изображение на герба на гр.София;
б/От задната страна – надпис „Карта за паркиране на ППС за служебни нужди”;
3. Невизуализирана задължителна информация, съдържаща се в електронен формат в чипа на картата:
а/ Уникален номер на картовия носител от не по-малко от 7 цифри;
б/ Дата на издаване на картата;
в/Срок на валидност на картата;
г/ номер на картата в регистъра на редовно издадените карти за паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

II. Начин на обозначаване на автомобилите при паркиране на ППС за служебни нужди.
1. При и по време на паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила.

2. Картата се поставя в залепения на предното стъкло на ППС картов държач така, че лицевата и страна, с изображението на официалния герб на гр.София, да е ориентирана навън.

3. Непоставянето на картата по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

Приложение № 14 (към чл. 50а, ал. 3)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Вид на винетните стикери за локално платено паркиране на ППС на собственици на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и задължителната информация, съдържаща се в тях.

1. Винетният стикер е с размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас, съгласно препоръките на IKAO.
2. Винетният стикер е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.
3. Задължителната информация, която той съдържа е:
а/ герба на СО.
б/ пореден номер.
в/ холограмен знак.
г/ надпис „Винетен стикер за Синя/Зелена/ зона”, „Зона за локално платено паркиране”.

Приложение № 14а (към чл. 45, ал. 6)
(ново с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Вид на винетните стикери за локално платено паркиране на ППС в зоните за почасово платено паркиране и задължителната информация, съдържаща се в тях

1. Винетният стикер е с размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас, съгласно препоръките на IКАО.
2. Винетният стикер е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UVлъчение.
3. Задължителната информация, която той съдържа, е:
а) герба на СО.
б) пореден номер.
в) холограмен знак.
г) надпис “Винетен стикер за Синя (Зелена) зона”, “Зона за локално платено паркиране”.
д) срок на валидност на стикера.

Приложение № 15 (към чл. 50а, ал. 6)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Ред и условия за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране на ППС на собственици на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране.
(изм. заглавието с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Ред и условия за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране на ППС на собственици и наематели на обособени жилищни имоти, попадащи взоните за почасово платено паркиране

1. (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 50а, подават заявление по образец до “Център за градска мобилност” ЕАД, в което посочват държавния контролен номер, марката и модела на ППС, което ползват, както и основанието на което го ползват (собственост, лизинг, наем).
2. (изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
При подаване на заявлението лицата представят за справка:
а) лична карта;
б) регистрационния талон на автомобила;
в) документ, доказващ валидното правно основание на ползване на ППС в случай, че не са собственици;
г) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот , или договор за наем на обособения жилищен имот.
3. Винетните стикери се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.
4. Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена по сметка на „Център за градска мобилност” ЕАД цена на услугата в размера, определен в Наредбата. Към винетния стикер се прилага указание за ползване.
5. Винетният стикер не дава право за паркиране на места, извън границите на подзоните, съгласно чл. 50а /2/ и описани в ПРИЛОЖЕНИЕ № 15А към Наредбата.

Приложение № 15А (към чл. 50а, ал. 2)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

ПОДЗОНИ ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

СИНЯ ЗОНА – ПОДЗОНИ

Подзона 1. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I Батенберг“, ул. „Алабин“.

Подзона 2. Бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

Подзона 3. Бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

Подзона 4. Ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“.

Подзона 5. Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“.

ЗЕЛЕНА ЗОНА – ПОДЗОНИ

Подзона 6. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“.

Подзона 7. Ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“.

Подзона 8. Бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Христо Ботев“.

Подзона 9. Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.

Подзона 10. Бул. „Прага“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“.

Подзона 11. Бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.

Подзона 12. Бул. „Васил Левски“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“.

Подзона 13. Бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Подзона 14. Бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Княз Александър Дондуков“.

Подзона 15. Бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Георги С. Раковски“.

Подзона 16. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“.

Подзона 17. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Сливница“.

Подзона 18. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Княгиня Мария Луиза“- локално платно пред Централна Гара, бул. „Сливница“.

Подзона 19. Ул. „Опълченска“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“.

Подзона 20. ул. „Здраве“, ул. „Хан Пресиян“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков”.

Паркирането се извършва и по участъците от граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране.

Приложение № 15А – Подзони за локално платено паркиране.

Приложение № 16 (към чл. 51а., ал. 2)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Вид на стикерите за паркиране на електромобили и задължителната информация, съдържаща се в тях.

1. Стикерът за паркиране на елекромобил е с размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас, съгласно препоръките на IKAO.
2. Стикерът е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.
3. Задължителната информация, която той съдържа е:
а/ герба на СО.
б/ надпис „електромобил”.
в/ холограмен знак на СО.
г/ пореден номер.
4. Стикерът за паркиране на електромобил се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на стикера по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

Приложение № 17 (към чл. 51а., ал. 3)
(ново с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Ред и условия за издаване на стикер за паркиране на електромобили.

1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 51а., подават заявление по образец до “Център за градска мобилност” ЕАД, като към него прилагат следните документи:
а/ документ за платен данък на електромобила.
б/ документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на електромобила.
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.
3. Стикерите за паркиране на елекромобил се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.
4. Стикерът за паркиране на елекромобил се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена по сметка на „Център за градска мобилност” ЕАД цена на услугата в размера, определен в Наредбата.

Източник: Столична Община