2014
07.02

17 вело организации се обединиха в Национална велосипедна мрежа

DSC_054317 велосипедни организации от цялата страна взеха участие в организираната от сдружение „Велоеволюция” Националната велосипедна среща. Събитието се проведе в град Казанлък и беше част от дейностите, включени в мащабния проект „Национална велосипедна мрежа”, реализиран с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).То се превърна в изключително важен момент за велосипедното общество, тъй като за първи път в страната бе сформирана мрежа от независими велосипедни организации, вело клубове и неформални групи, която да работи в полза на велосипедистите както на национално, така и на локално ниво.
В рамките на два дни представители на организации и клубове имаха възможността да представят своята мисия и цели и да обменят опит помежду си. Чрез множество дискусии и усилена работа в групи успешно бяха дефинирани основните проблеми, стоящи пред велосипедното общество, средствата и начините, чрез които те могат да се разрешат.

Като бъдещи цели стоящи пред новосформираната Национална велосипедна мрежа бяха определени:

  • изготвяне на предложения за промени в законодателството за улесняване на изграждането на качествена велосипедна инфраструктура и осигуряване на безопасността на велосипедистите (Наредба № 2/29.06.2004 г. на МРРБ за Планиране и проектиране на транспорто конуникационни системи в урбанизираните територии., Закон за устройство на територията и подзаконови актове, Закон за движение по пътищата). Като най-належаща предстояща цел бе определена нуждата от промяна на Наредба № 2/29.06.2004 г. на МРРБ;
  • изготвяне критерии за качествена инфраструктура за велосипедисти в градска и извънградска среда;
  • постигане на съгласие за етичен кодекс на велосипедистите;
  • обмяна на опит и съвместна работа по информационни и образователни кампании;
  • изготвянето на национална велосипедна стратегия също бе определено като важна, но дългосрочна цел.

За постигане на ефективна и бърза комуникация в мрежата бяха определени онлайн инструментите, чрез които тя ще комуникира и ще взема решения. Националната велосипедна мрежа ще разполага и с представителен сайт, който ще бъде официална трибуна на организацията.
За участниците в срещата беше включено обучение по новоразработената от велоклуб „Устрем“, гр. Варна и „Велоеволюция“ методология за безопасно градско велосипедиране. Методологията е инструмент, който всяка организация от тук насетне ще може да ползва и развива в местната общност.

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Повече на www.ngogrants.bg.

Общо прочитания 3062 , 1 прочитания днес