2017
10.19

Kristal_2

Отдавна слушаме оправданията, че нормативната уредба за велосипедна инфраструктура е бедна, улиците ни са тесни, няма достатъчно средства и ред други несъстоятелни аргументи. От септември 2016 г. е в сила нова наредба за проектирането на улици, в която са заложени всички добри европейски практики за изграждане на велосипедна инфраструктура – алеи, ленти, кръстовища, паркинги. За съжаление продължаваме да виждаме по улиците на София нови и нови изпълнения, които не се вписват в нормативната рамка. Нечии подписи и печати стоят зад това – Постоянната комисия по организация и безопасност на движението към Столична община (ПКТОБД).

Всичко което ползваме в градската среда подлежи на планиране и съгласуване чрез последователни процедури. Трудът на много хора стои зад улиците, площадите, мостовете, парковете и велоалеите още преди те да бъдат изградени. След цяла редица от планове и проекти, накрая идва редът на инвестиционен проект с който се утвърждава велосипедната инфраструктура със съответното местоположение, организация на движение, хоризонтална и вертикална маркировка. Това е именно документът чиято реализация виждаме и ползваме по улиците. Необходимо е инфраструктурата да отговаря на законите и на нормативни стандарти за безопасност, което именно се потвърждава и утвърждава от една комисия.

Опитайте да разберете сами нещо повече за дейността на тази комисия – какви са нейните правомощия, кога и къде заседава, по какви въпроси можете да се обръщате към нея, какви документи следва да предоставите. Няма да намерите такава информация на сайта на Столична община. Ако ви се наложи да потърсите услугите на комисията (за тротоарно право на заведение, вход за гараж, достъп до имот), ще трябва да проведете поне няколко телефонни разговора или да отидете в общината на място (само за да разберете, че комисията е на друг адрес). Въпреки това, няма да намерите документ или писмени напътствия за реда по който следва да се обръщате към комисията. Вратата е отворена за корупционни практики.

Член на сдружение Велоеволюция пожела да разбере какъв е съставът на комисията и какъв е редът по който се вземат решения. Достъпът до такава информация бе отказан от Столична община. Столична община бе осъдена да предостави информацията за състава и правилника за дейността на Постоянната комисия по организация и безопасност на движението към Столична община:

Председател: инж.Димитър Петров – директор на дирекция “Управление и анализ на трафика”
Секретар: инж. Мария Бояджиева – главен експерт в дирекция “Управление и анализ на трафика”
Членове:
инж. Васил Начевски – директор на дирекция “Транспортна инфраструктура”
инж. Петър Несторов – главен експерт в дирекция “Управление и анализ на трафика”
Николай Николов – главен експерт в дирекция “Управление и анализ на трафика”
Румяна Бонева – главен експерт в дирекция “Инженерна инфраструктура”
инж. Георги Атанасов – главен експерт в отдел “Масов градски транспорт, КТН”, дирекция “Транспорт
инж. Атанаска Педан – главен експерт в дирекция “Управление и анализ на трафика”
инж. Николай Кючуков – началник сектор “Контрол по замърсяване от строителство”, Столичен инспекторат
Надежда Никифорова – главен експерт в отдел “Общ устройствен план” в дирекция “Териториално планиране” при Направление архитектура и градоустройство”
инж. Антон Деспотов – директор на дирекция “Обществен транспорт” в “Център за градска мобилност” ЕАД
Васко Костадинов – главен експерт в дирекция “Обществен ред, управление при ОМБП и защита при бедствия”
Димитър Данчев – главен специалист в дирекция “Зелена система”
инж. Цветан Ангелов – ръководител “Знаково стопанство” в “Център за градска мобилност” ЕАД
Представител на “Консорциум Ю Ти Ай Груп – Иновативни трафик системи”
Представител на отдел Пътна полиция при СДВР

Любопитни подробности

Чрез участието ни в различни обществени обсъждания и публични срещи знаем, че понастоящем представител на СДВР в комисията е Владимир Василев. Вероятно и други негови колеги поемат отговорност за участие. Предишен представител на СДВР е Николай Николов – понастоящем главен експерт в дирекция “Управление и анализ на трафика”.

Част от членовете на комисията са ни познати от телевизионния екран. Останалите са известни най-малкото от табелките с име и длъжност на вратите на техните кабинети или от сайта на Столична община. Участието им в ПКТОБД е напълно в реда на нещата – комисията е нужна и както много други подобни е съставена от служители изпълняващи важни задачи.

Какви са задачите на комисията

Официално, според предоставената чрез съдебно дело информация, задачите на комисията са:

 • разглеждане на проекти и писма за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на улици или части от тях;
 • разглеждане на проекти за организацията на движение и светофарните уредби, промени в съществуващата организация на движение и режима на работа на светофарните уредби;
 • разглеждане на проекти за нови и промени на съществуващите маршрути на масовия градски транспорт;
 • разглеждане на проекти за реда и организацията за паркиране;
 • разглеждане на други въпроси свързани с транспорта, организацията и безопасността на движение.

Всички протоколи и взетите по тях решения се представят за утвърждаване от заместник-кмета по транспорт – Евгени Крусев.

В същото време обаче, чрез наредби на Столична община са утвърдени услуги и цени за тях, които ПКТОБД извършва за бизнеса и граждани. Редът, по който се заявяват тези услуги, както и необходимите документи за предоставяне от страна на бизнеса и граждани, не са публично оповестени, нито присъстват в заповедта.

Какъв е всъщност проблемът с велоалеите и комисията?

Най-просто казано – ПКТОБД често обсъжда проекти включващи велосипедна инфраструктура, които не са от нейната компетенция. Компетентен е разширен състав на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), какъвто обаче не се провежда или някои подробности, свързани с велосипедно движение, се пренебрегват. Оставяме настрана дали самите служители участващи като експерти са велосипедисти, дали са запознати със спецификите на велосипедното движение и добрите практики в чужбина. В плановете които утвърждават, експертите са длъжни да спазват нормативните изисквания за вело-инфраструктура, чрез законоустановени органи в съответните институции. В Столична община редът не е спазен.

Велосипедната инфраструктура е залегнала йерархично с различни видове трасета чрез Общия устройствен план (ОУП) и Генералния план за организация на движението на Столична община (ГПОД). Следва изготвяне на Подробни устройствени планове, Транспортно-комуникационни планове, а на тяхна база накрая се изработват и инвестиционни проекти. Чрез правила в ЗУТ и наредби за съдържанието на плановете е указано, че велосипедната инфраструктура трябва да залегне и да бъде обозначена още в подробните планове със съответно местоположение и параметри. Същото се отнася и за местата за паркиране, броя и ширината на пътните ленти по улиците, тротоарите и много други елементи от техническата инфраструктура. Изброяваме точно тези елементи, чието комбиниране най-често е решаващо за това по какви велоалеи ще караме колела. Решенията за това се вземат на база на проекти за подробни планове, които се разглеждат от ОЕСУТ.

Да, ама не

Доста често ОЕСУТ е действал през пръсти – одобрени са подробни планове, в които велосипедните алеи са обозначени по тротоарите, често без да е ясна ширината им. Има планове в които велоалеите съвпадат с ивиците съществуващи дървета по улиците! Често не се проучват конкретните нужди за паркиране, в плановете не са отбелязани всички места за паркинг ленти по улиците, а това на по-късен етап се явява пречка за добро проектиране на велоалеи. Всъщност това означава, че работата по планирането не е довършена докрай – оставено е на проектантите да си блъскат главите при инвестиционния проект и на ПКТОБД да взема крайното решение. Пак ще повторим – това противоречи на действащите закони и нормативи. Дори проектантите да предложат добри решения, ПКТОБД ги замита под килима или дава препоръки предимно в ущърб на велосипедистите, до степен в която някои велоалеи са опасни. Това е и което виждаме изградено по улиците на София.

Този начин на дейност на ПКТОБД е неправомерен

Още през 2011 г. тогавашният Столичен омбудсман с писмо 338-ТР-1515/16.02.2011 г. сезира кмета, г-жа Фандъкова, и Столичния общински съвет, че ПКТОБД действа неправомерно. Това е направено по повод жалби на граждани свързани с реда за паркиране в центъра на София. Омбудсманът заключава, че ПКТОБД относно “решаването на въпроси за поставяне на пътни знаци, маркировки и светлинни уредби в отделни части на СО не е нормативно овластен със съответно необходимата материална компетентност.” Омбудсманът дава следните препоръки, към които се присъединяваме:

 • дейността на ПКТОБД да бъде изцяло обвързана от наличието на проекти одобрени от ОЕСУТ – ГПОД и ПОД;
 • дейността на ПКТОБД да се извършва с по-широка публичност, като например електронно оповестяване.

И добавяме:

 • нека дневният ред на ПКТОБД да се публикува предварително
 • нека решенията да се публикуват на сайта на Столична община

Вместо това обаче, и досега дейността на комисията остава скрита и дори се налага информацията да бъде изисквана от Столична община чрез съда.

Докога така?

Помним, че на последните избори кметът, г-жа Фандъкова, ни обеща 200 км велоалеи, а главният архитект заявява навсякъде, че се полагат усилия за качествени велоалеи свързани в мрежа.

От октомври 2017 г. можем да се наслаждаваме на поредния нов шедьовър – разгледан, одобрен от комисията и утвърден от заместник-кмета по транспорт – Евгени Крусев.
Да – велоалеята прокарана през градинката “Кристал” с нови 100-тина метра “качествена велоалея” се появява благодарение тези хора. Както и всички останали велоалеи изградени досега, вероятно и в бъдеще.

А настоящата статия е нашата благодарност към тях.

Kristal_1
Kristal_3
Kristal_4

Общо прочитания 9820 , 1 прочитания днес
 1. “нечий подпис” или “нечии подписи”

 2. 🙂 Благодарности! Поправено.

Твоя коментар: