2010
10.03

Степента, в която автомобилният транспорт влияе върху качеството на атмосферния въздух в столицата, може да бъде определена чрез данните от направените сравнителни замервания по повод Европейския ден без автомобили в град София.

Екип на Изпълнителната агенция по околна среда провежда замерванията в района около сградата на Народното събрание, в който на 22 септември т.г. е спряно движението на автомобили. Мобилната лаборатория за контрол на качеството на атмосферния въздух е разположена от източната страна на сградата на Народното събрание, до градинката срещу Ректората на СУ «Св. Климент Охридски». Замерванията се извършват от 10.00 часа на 21.09.2010 г. до 10.00 часа на 23.09.2010 г.
Първоначалните сравнителни данни, отчетени в реално време, за двата основни замърсителя на атмосферния въздух вследствие на автомобилния трафик, до този момент са:

  • На 21 септември – ден с нормален автомобилен трафик: Въглероден оксид (СО) – 1 милиграма на кубичен метър, Фини прахови частици – 38 микрограма на кубичен метър.
  • На 22 септември – Ден без автомобили:  Въглероден оксид (СО) – 0,17 милиграма на кубичен метър, Фини прахови частици – 31 микрограма на кубичен метър.

Като цяло резултатите от измерванията на подвижната автоматична станция в работния ден и в деня без автомобили показват, че: концентрациите на иследваните атмосферни замърсители от автомобилния транспорт през деня без автомобили намаляват значително:

  1. на серен диоксид – от 3 до 10 пъти
  2. на азотен диоксид – от 2 до 5 пъти
  3. на въглероден оксид – от 3 до 10 пъти
  4. на фини прахови частици – от 2 до 3 пъти
  5. на въглеводороди – от 1 до 2 пъти
  6. на озон – от 1 до 3 пъти

Данните ще послужат за изготвянето на анализ за за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух в столицата.

Автомобилният транспорт е един от основните атмосферни замърсители, на който се дължат 30 процента от националните емисии на азотни оксиди, над 20 процента – на въглероден оксид, и над 10 процента от замърсяването с въглеводороди.

7% от населението на страната /главно в големите градове/ живее при нива на замърсяване от серен диоксид над допустимата норма, емитирани от автомобилния транспорт.

Източник: www.moew.government.bg

Общо прочитания 3319 , 1 прочитания днес